Blog


Podstawą prawną obowiązku badania zachorowań na choroby zawodowe są zapisy kodeksu pracy, a w szczególności:

Lesław Zieliński

• art. 235:
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi PIS i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.
W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
- ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem PIS,
- przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
- zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
• art. 236:
Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych cho­rób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wy­ników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ostatni zapis, rozszerzający zakres analizowania przyczyn zachorowań na inne choroby niż zawodowe, a związane z warunkami środowiska pracy. Taki zapis zobowiązuje służbę bhp do zwracania uwagi w swoich działaniach także na ten problem i uwzględnianiu go w analizach warunków pracy, treści instrukcji bhp, ocenie ryzyka zawodowego, doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków ochrony zbiorowej. Zachorowania na choroby inne niż choroby zawodowe bardzo często powodowane są niezachowaniem zasad ergonomii na stanowiskach pracy czy przy poszczególnych czynnościach.
Pamiętać należy, że zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to zapewnienie takich warunków w pracy, aby pracownik przeżył w zdrowiu cały swój okres aktywności zawodowej.
W zasadzie, mimo zapisów zobowiązujących pracodawcę do szeregu działań w przedmiotowym temacie, a w zadaniu służby bhp jedynie wskazanie na „udział”, w praktyce całą problematykę zachorowań na choroby zawodowe prowadzi służba bhp.

Definicja choroby zawodowej w kodeksie pracy

Choroba zawodowa – to choroba ujęta w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 p. 3 kodeksu pracy, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, co nazywane jest dalej „narażeniem zawodowym”.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !