Blog


Każde rusztowanie robocze posiada pomost roboczy, który jest ułożony z płyt znormalizowanych lub bali (desek) i służy za stanowisko robocze oraz przenosi ciężar znajdujących się na nim ludzi, materiałów, narzędzi i urządzeń, niezbędnych do wykonywania pracy. Należy pamiętać, że na niższej kondygnacji pod pomostem roboczym powinien znajdować się pomost zabezpieczający, służący do zabezpieczenia robotników w razie upadku z pomostu roboczego [2].

Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot

Minimalną szerokość pomostu, zależną od numeru wielkości znamionowej rusztowania, regulują normy [2] i [3]. Rozróżnia się sześć wielkości znamionowych rusztowań, które zależą bezpośrednio od obciążenia użytkowego pomostu roboczego [1]. Zależność minimalnej szerokości pomostu od obciążenia użytkowego zestawiono w tab. 1tabela-1

Kwestię szerokości pomostu bardziej precyzują normy europejskie. Norma [4] definiuje szerokość pomostu parametrem „W”, który jest pełną (całkowitą) szerokością strefy roboczej, włączając w to do 30 mm bortnicy, co pokazano na ryc. 1, gdzie:
b – przestrzeń swobodnego przechodzenia, b > max (500 mm; c – 250 mm),
c – odległość w świetle pomiędzy stojakami, c > 600 mm,
p – szerokość prześwitu w świetle,
p > max (300 mm; c – 450 mm),
w – szerokość strefy roboczej.

Siedem klas szerokości zestawiono w tab. 2.

ryc1 tabela-2

W przypadku, gdy w strefie roboczej są umieszczane materiały lub sprzęt, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń w celu umożliwienia wykonania pracy i zachowania dostępu.

Norma europejska [4] wielkości znamionowe nazywa „klasami obciążenia”. Wartości obciążeń użytkowych przyporządkowane klasom obciążeń (tab. 3) nie różnią się od wielkości znamionowych podanych w normie polskiej. Każdy pomost klasy 4÷6 powinien być zdolny do przeniesienia obciążenia części powierzchni q2, które jest obciążeniem większym niż równomiernie rozłożone obciążenie eksploatacyjne q1. Część powierzchni q2 otrzymuje się mnożąc całe pole przęsła rusztowania przez współczynnik powierzchni ap. Wymiary i położenie pola części powierzchni q2 należy dobrać tak, aby uzyskać najbardziej niekorzystny efekt. Dodatkowo każdy element pomostu powinien być zdolny do przeniesienia obciążenia skupionego F1 oraz F2. Obciążenia te działają niezależnie (nie następuje sumowanie obciążeń: q1, q2, F1 bądź F2). Warto pamiętać, że wszystkie elementy pomostowe rusztowań klasy 1 powinny wytrzymać obciążenia eksploatacyjne klasy 2 (wymóg ten nie odnosi się do konstrukcji rusztowania jako całości, lecz jedynie do pomostów).

tabela-3

Klasa obciążenia dla stref roboczych powinna odpowiadać charakterowi wykonywanej na rusztowaniu pracy. W wyjątkowych przypadkach, tam gdzie nie jest w praktyce możliwe przyjęcie jednej z klas obciążenia lub wtedy gdy zakres oddziaływania jest bardziej uciążliwy, można przyjmować inne parametry. Należy położyć szczególny nacisk na uwzględnienie rzeczywistych oddziaływań, którym rusztowanie zostanie poddane. Jako przykładowe należy rozpatrzyć następujące aspekty:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !