Blog


Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach1).

Jerzy Obolewicz

Pracodawca jest obowiązany zapewnić kask ochronny podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość obrażeń głowy2). Warunki pracy w budownictwie są specyficzne. Wynika to z faktu, że powstawanie obiektu budowlanego jest procesem złożonym, charakteryzującym się dużą zmiennością frontów i rodzajów robót w czasie. Pracownicy budowlani narażeni są na szereg czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Zgodnie z normą PN-80/Z-080523), czynniki te zostały podzielone na: niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Można je pogrupować na:
• fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, pyłowe, termiczne, hałasem, drganiami mechanicznymi (wibracją), oświetleniem, promieniowaniem optycznym i laserowym, polami elektromagnetycznymi,
• chemiczne obejmujące zagrożenia substancjami i preparatami chemicznymi, w tym rakotwórczymi,
• biologiczne obejmujące priony i wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty wewnętrzne, czynniki roślinne i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty wewnętrzne,
• psychofizyczne obejmujące obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, monotypia) i obciążenie psychofizyczne oraz stres.

Ze względu na skutek, jaki czynniki te wywołują w organizmie człowieka zagrożenia środowiska pracy dzielą się na:
- wypadkowe, kończące się urazami o różnej ciężkości (wypadki lekkie, ciężkie, śmiertelne),
- horobowe, kończące się chorobami i schorzeniami zawodowymi o różnej ciężkości, aż do inwalidztwa i śmierci włącznie.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !