Blog


PIP odnowił umowy o współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższym Urzędem Górniczym oraz Urzędem Nadzoru Budowlanego. Ma ona polegać głównie na koordynowaniu kontroli, przekazywaniu sobie informacji oraz podnoszeniu kwalifikacji.

Współpraca z nadzorem budowlanym będzie realizowana poprzez prowadzenie skoordynowanych kontroli w obiektach budowlanych w których znajdują się pomieszczenia pracy i na terenach budów, wzajemne informowanie się o stwierdzonych nieprawidłowościach i katastrofach budowlanych oraz poprzez współudział przy ich badaniu.

Współpraca PIP i UDT obejmować będzie m.in. przekazywanie informacji o ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych oraz o niebezpiecznych uszkodzeniach takich urządzeń.
W porozumieniu jest również mowa o prowadzeniu – w razie potrzeby – wspólnych kontroli i korzystaniu w ich trakcie z pomocy biegłych oraz specjalistów.

Z kolei współdziałanie organów inspekcji pracy i nadzoru górniczego ma się koncentrować na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udziale w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania wypadków zaistniałych w ruchu zakładów górniczych.

Podpisane porozumienia przewidują doskonalenie metod i form działalności kontrolnej, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez wzajemne uczestnictwo swoich przedstawicieli w kursach szkoleniowych i konferencjach, współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń.

Zgodnie z uwagą szefowej PIP Iwony Hickiewicz, która podkreślała coraz większą rolę przedsięwzięć prewencyjnych we współdziałaniu urzędów kontrolnych, zamierzają one wspierać inicjatywy i upowszechniać osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bhp, promować systemowe zarządzanie bhp, wspólne organizowanie spotkań i konferencji, rozpowszechnianie postępu technicznego i propagowanie dobrych praktyk.

Podpisane dokumenty stanowią aktualizację dotychczas obowiązujących porozumień, zawartych pomiędzy głównym inspektorem pracy i szefami UDT oraz WUG w lipcu 2007 r. a także z Nadzorem budowlanym w czerwcu 2010 r.

Fot: PIP

[PIP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !