Blog


Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "de facto" powstało w 1982 r. i w początkowym okresie działalności zajmowało się produkcją chemiczną oraz wytwarzaniem mebli ogrodowych i biurowych. W 1996 r. rozpoczęło współpracę z koncernem "FIAT" w zakresie malowania proszkowego detali do układów hamulcowych. Nowoczesny rynek motoryzacyjny wymagał bowiem pokrywania swoich podzespołów technologią kataforezy, czyli nakładania powłok organicznych (wodorozcieńczalnych) z udziałem prądu elektrycznego.

Maria Niedzielska

Wzrastające zapotrzebowanie na tego typu usługi skłoniło firmę do rozbudowy lakierni i w 1999 r. (w Kaczorach k. Odolanowa) uruchomiono nową linię kataforezy z najnowocześniejszymi urządzeniami. Stały postęp technologiczny w tej branży, potrzeby rynku oraz bardzo dobra jakość produkcji zakładu przyczyniły się do dalszej jego rozbudowy. I tak w 2005 r. rozpoczęto budowę nowego zakładu w sąsiedztwie już istniejącego, a w listopadzie 2006 r. oddano go do użytku. Obecnie "de facto" składa się z zakładu nr 1 i nowego - nr 2, w którym znajdują się: linie kataforezy; zaplecza higieniczno-sanitarne i socjalne; magazyny elementów do malowania; magazyny wyrobów gotowych wraz z pakownią; specjalistyczne laboratorium chemiczne; pomieszczenia biurowe; kotłownie centralnego ogrzewania; sprężarkownie.
W chwili obecnej zatrudnionych jest 45 pracowników. Powłokami organicznymi pokrywa się 350 różnego rodzaju podzespołów dla producentów samochodowych. Zakład współpracuje i wykonuje usługi dla koncernów samochodowych z całego świata: BMW, Ford, Volvo, Scania, Opel, Fiat, Mercedes, Peugeot, Nissan, Porsche, Suzuki, Skoda, Volkswagen.
W 2008 r. w XV edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" Barbara i Zbigniew Sitkowie, właściciele "de facto", zostali uhonorowani statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS (w kategorii zakładów do 50 pracowników) oraz wpisem na Złotą Listę Pracodawców. Ponadto w konkursach lokalnych firma zdobyła: Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego oraz wyróżnienie burmistrza Miasta i Gminy Odolanów w kategorii zakładów wspierających inicjatywy społeczne. Barbara i Zbigniew Sitkowie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności: wspierają działalność samorządową, społeczną i sportową. Na terenie zakładu zbudowali kort tenisowy, z którego korzystają również pracownicy zakładu. Częste turnieje organizowane przez kierownictwo zakładu pozwalają czynnie wypoczywać załodze oraz ją integrować.

Usuwanie i ograniczanie zagrożenia

W firmie występują głównie zagrożenia chemiczne wynikające z technologii. Inne, to m.in.: potrącenia przez manewrujące pojazdy, poparzenia termiczne, możliwość pożarów i wybuchów.

Ryzyko chemiczne jest eliminowane i ograniczane dzięki m.in.:
- wyposażeniu laboratorium w specjalistyczne urządzenia - digestorium, suszarkę, wagę analityczną, komorę solną i inne;
- wydzieleniu specjalnego magazynu preparatów chemicznych z wyłącznym dostępem dla przeszkolonych i upoważnionych pracowników;
- systematycznemu zapoznawaniu pracowników linii kataforezy z kartami charakterystyki wyrobów;
- prowadzeniu rejestru czynników i preparatów niebezpiecznych.
Unikaniu potrąceń przez manewrujące pojazdy sprzyja m.in.:
- wyznaczenie dróg transportowych dla wózków widłowych;
- odgrodzenie balustradami oznakowanymi barwami bezpieczeństwa dróg i przejść dla pracowników;
- utwardzenie terenu całego zakładu kostką brukową;
- ograniczenie prędkości poruszania się wszystkich pojazdów na terenie całego zakładu do 5 km/h;
- wytyczenie specjalnych miejsc dla taboru dostarczającego i odbierającego towar.
W znacznym stopniu ograniczono możliwość oparzeń termicznych m.in. poprzez zaizolowanie pod względem termicznym pieców elektrycznych do suszenia elementów po malowaniu oraz wyposażenie pracowników obsługi w rękawice termoodporne.

 

Z kolei, by ograniczyć zagrożenie pożarami i wybuchami w obiektach wyposażono je w instalację odgromową, sieć hydrantów oraz sprzęt gaśniczy. Opracowano ponadto plan obrony przeciwpożarowej i przeszkolono całą załogę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także właściwie dobrano wentylatory gwarantujące prawidłową wymianę powietrza.
Wszystkie podjęte działania przyniosły wymierny skutek: od 2005 r. na terenie zakładu nie wydarzył się żaden wypadek przy pracy.

Odpowiedni klimat dla bhp

Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy zakład powierzył specjalistom spoza firmy, którzy posiadają podyplomowe studia z zakresu zarządzania bhp oraz wykształcenie techniczne. Przewodzi im Bogdan Sroka, długoletni pracownik służby bhp o dużym doświadczeniu wynikającym z pracy na różnych stanowiskach technicznych, szczególnie w przemyśle meblarskim. Ponadto jest przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Współpraca służby bhp z "de facto" układa się wręcz wzorowo. Życzyłbym wszystkim koleżankom i kolegom po fachu, aby mogli współdziałać z taką firmą i z takim szefostwem, jak Barbara i Zbigniew Sitkowie - stwierdził B. Sroka, podkreślając jednocześnie, że doskonałe warunki pracy i płacy motywują załogę do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poza okresowymi szkoleniami bhp pracownicy systematycznie zapoznawani są z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, a przy zmianie preparatów niezbędnych do malowania również z kartami charakterystyki wyrobów. Na szkoleniach zwraca się szczególną uwagę na ewentualne zagrożenia występujące przy ich stosowaniu, przeprowadza się instruktaże o udzielaniu pierwszej pomocy, a pracownicy odpowiedzialni za magazynowanie poznają sposoby ich przechowywania. W trakcie narad produkcyjnych przeprowadza się okresowe analizy stanu bezpieczeństwa pracy. Pracownicy często zgłaszają szereg propozycji zmian, np. oprzyrządowań do zawieszania elementów, polegających na bezpiecznym mocowaniu na specjalnych zawiesiach. Ponadto uczestniczą w usprawnianiu i modernizowaniu organizacji pracy, dbają również o czystość i porządek na stanowiskach pracy.
W zakładzie wprowadzono system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością przeprowadzany jest na bieżąco przez dwóch pracowników posiadających właściwe uprawnienia. W styczniu 2009 r. rozpoczęto procedury związane z wprowadzeniem zintegrowanego systemu zarządzania (bhp i ochroną środowiska), a 8 czerwca 2009 r. firma uzyskała certyfikat - Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005.

Maria Niedzielska