Blog


Firma Safety Media, wydawca portalu "Kultura Bezpieczenstwa", zrealizowała kilkadziesiąt filmów o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Były one skierowane do różnych grup odbiorców:
• pracowników nowych oraz obecnych,
• podwykonawców,
• gości (rozumianych jako osoby wchodzące na teren firmy, ale nie wykonujące na jej zlecenie żadnych prac).

Filmy były realizowane w różnej konwencji:
• fabularyzowanych historii działających na świadomość widzów,
• instrukcji dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy oraz pożądanego zachowania w określonych sytuacjach,
• przekazu mówiącego o obowiązujących w firmie zasadach oraz najczęstszych/najpoważniejszych zagrożeniach,
• filmów promocyjnych, przedstawiających firmę jako dobre i przyjazne środowisko pracy.

Safety Media Safety Media Safety Media

Najczęstszymi tematami poruszanymi w filmach były:
• polityka firmy w zakresie bezpieczeństwa,
• zachowania pracowników (zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, obserwacja zachowań),
• ewakuacja, ochrona ppoż. oraz pierwsza pomoc,
• stosowanie systemu Lockout/Tagout,
• prawidłowe używanie środków ochrony indywidualnej,
• transport wewnątrzzakładowy.

Przykładowe realizacje są dostępne na stronie www.SafetyMedia.pl

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona przez firmę SafetyMedia.

safety-media