Blog


Ukazała się 13. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podobnie jak w latach minionych i tym razem liczba zgłoszonych praktyk przewyższyła ubiegłoroczny wynik. W Raporcie zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią.


- Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” jest pewnym obrazem stanu CSR w Polsce, zaangażowania firm w temat i stopnia ich zaawansowania. Niezwykle pozytywna jest dużo wyższa liczba zgłoszonych praktyk długoletnich, bo to oznacza, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej. Martwi wciąż dużo niższa liczba praktyk zgłaszanych do pozostałych obszarów, poza wyjątkowym „zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej”. To z kolei może być przyczyną braku uwzględniania całego spektrum odpowiedzialności firm. Jakkolwiek widać postęp w upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, o czym świadczy aż 420 przykładów działań CSR po raz pierwszy zgłoszonych do naszej publikacji – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obszarem rokrocznie zdecydowanie dominującym pod względem zgłaszanych działań CSR jest „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, natomiast drugim najliczniejszym obszarem, i tu nastąpiła zamiana miejsc ze „środowiskiem” w porównaniu z rokiem ubiegłym, są „praktyki z zakresu pracy”.
Poniżej prezentujemy praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy.

CEMEX

W firmie CEMEX w ramach doskonalenia kultury bezpieczeństwa funkcjonuje System Kart Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, na których pracownicy mogą zgłaszać zauważone zagrożenia. Karty kierowane są nie tylko do pracowników, ale także do podwykonawców i dostawców CEMEX. Na podstawie przekazywanych kart podejmowane są działania mające zlikwidować potencjalne niebezpieczeństwa. Dzięki temu systemowi firmie udało się znacznie poprawić standardy porządku na stanowiskach pracy oraz ograniczyć liczbę incydentów związanych z poślizgnięciami, potknięciami i upadkami, które stanowiły najczęstszą przyczynę wypadków.
Wizyty Najwyższego Kierownictwa w poszczególnych zakładach produkcyjnych CEMEX poświęcone są wyłącznie sprawom BHP. Prezes oraz członkowie Zarządu i dyrektorzy odwiedzają minimum 2 zakłady w miesiącu. Rozmawiając z pracownikami, swoim przykładem pokazują, że kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe. Szczegóły dotyczące odbytych wizyt oraz wnioski z nich wynikające przedstawiane są w trakcie comiesięcznych spotkań poszczególnych pionów biznesowych.

Credit Agricole Bank Polska

W 2014 roku Credit Agricole Bank Polska rozpoczął szkolenia dla pracowników z zasad ergonomii oraz z udzielania pierwszej pomocy i przeprowadził montaż defibrylatorów. Część edukacyjna składała się z 2 szkoleń e-learningowych dostępnych dla wszystkich pracowników: „Zadbaj o swoje zdrowie, stosując zasady ergonomii” i „ABC pierwszej pomocy”. Zajęcia te uzupełniają wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy. Do końca 2014 roku kurs pierwszej pomocy ukończyło 2450 zatrudnionych, a szkolenie z ergonomii 1670 pracowników banku. W 2014 roku zamontowano 4 defibrylatory w 4 różnych lokalizacjach centrali banku.

Dentsu Aegis Network

Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej przeprowadziła dla swoich pracowników także firma Dentsu Aegis Network. Zajęcia takie składają się z praktycznych ćwiczeń (trwających około 3 godzin), które prowadzą zewnętrzni partnerzy. Na kurs wyznaczanych jest co roku 20 osób (tak by na każdym piętrze biura była podobna liczba przeszkolonych). Te osoby są także odpowiedzialne za prawidłową ewakuację pracowników z budynku.

EDF Polska

Bezpieczna praca w EDF to kwestia niezwykle istotna. Firma chce wciąż doskonalić praktyki, aby móc dzielić się z dostawcami i wykonawcami wzorową kulturą bezpieczeństwa. W intranecie Grupy EDF w Polsce została utworzona specjalna zakładka BHP, gdzie publikowane są filmy instruktażowe dla pracowników. Przed rozpoczęciem prac wszyscy podwykonawcy obowiązkowo przechodzą darmowe szkolenie z zakresu BHP. W 2014 roku zorganizowane zostało seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy, na które zaproszono przedstawicieli wykonawców i podwykonawców. Powstał także katalog działań poprawiających bezpieczeństwo, które będą stopniowo wdrażane.

Grupa Raben

Celem konkursu „Tańczący z paletami” dla operatorów wózków widłowych (pracowników magazynowych) Grupy Raben było propagowanie bezpiecznych zachowań w magazynie. Turniej składał się z 2 etapów. Pierwsza tura – lokalna – podzielona została na 2 części: teoretyczną i praktyczną. Następnym etapem był przejazd wózkiem widłowym – tu liczyła się precyzja i bezpieczeństwo. Zwycięzcy lokalnych edycji spotkali się w finale konkursu, który odbył się w centrali Grupy Raben. Trzej najlepsi w Polsce operatorzy wózka widłowego otrzymali kryształowe palety i nagrody pieniężne.

Grupa Saint-Gobain

Bezpieczeństwo to część polityki EHS (environment, health, safety) Grupy Saint-Gobain. Każda z lokalizacji na całym świecie jest zobligowana do przestrzegania Zasad Trzech Zer, czyli zero wypadków przy pracy, zero chorób zawodowych, zero wypadków środowiskowych, oraz do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne. Po raz kolejny, 7 października 2014 roku, obchodzono w firmie Międzynarodowy Dzień EHS. Pracownicy mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych wydarzeniach, np. w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy; wykładach na temat szkodliwości stresu, dbania o zdrowy kręgosłup czy zdrowego odżywiania; spotkaniach z przedstawicielami policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Co roku zakładom, które osiągają największe postępy w poprawie bezpieczeństwa, przyznawane są Diamenty Bezpieczeństwa.

Grupa Żywiec

W podobnym terminie także Grupa Żywiec zorganizowała Tydzień Bezpieczeństwa. Ponad 3 tys. pracowników we wszystkich lokalizacjach firmy uczestniczyło w praktycznych aktywnościach w kilku blokach tematycznych: bezpieczeństwo na drodze; bezpieczeństwo w miejscu pracy; bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w życiu codziennym. Ankieta podsumowująca projekt wykazała, że zdecydowana większość pracowników widzi potrzebę organizowania tego typu wydarzeń w przyszłości.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Proces projektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP, zgodnie z normą OHSAS 18001 i PN-N 18001, oraz zintegrowanie go z systemem zarządzania jakością i środowiskiem rozpoczął się w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” w lipcu 2011 roku. Wprowadzeniu systemu towarzyszyło wdrożenie narzędzia IT wspierającego zarządzanie dokumentacją. Najważniejsze procesy opisane w Księdze Zintegrowanego Systemu to: wypadki przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki w drodze do lub z pracy, zarządzanie ryzykiem zawodowym, monitoring obszaru BHP, monitoring przepisów prawnych oraz norm w obszarze BHP, prace szczególnie niebezpieczne, postępowanie przy podejrzeniu choroby zawodowej, plany poprawy warunków BHP, zarządzanie Dokumentem Bezpieczeństwa.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Bezpieczeństwo przede wszystkim to w PGE Dystrybucja program, który miał sprawić, że pracownicy staną się współodpowiedzialni za realizowane działania w obszarze bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem było promowanie odpowiedzialności wzajemnej pracowników za bezpieczeństwo w pracy. Jeżeli nawet pracownik chce wykonać czynność z naruszeniem BHP, jego współpracownik powinien zareagować i uniemożliwić łamanie obowiązujących przepisów i procedur. Rozpoczęto także wydawanie raz na miesiąc specjalnego informatora BHP – Bezpiecznik. We wszystkich oddziałach uruchomione zostały kanały kontaktowe, gdzie można podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami, a także system anonimowych zgłoszeń.

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

W PKN ORLEN realizowana jest idea „Zero wypadków. Zero pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka” oraz promowane hasło „Budujemy bezpieczną przyszłość”. Program Zachęt BHP motywuje i angażuje pracowników PKN ORLEN nie tylko do aktywnego monitorowania środowiska pracy, ale także do proponowania usprawnień eliminujących lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń. Pracownicy pomysły na działania naprawcze mogą zgłaszać do konkursu. Autorzy najlepszych rozwiązań eliminujących lub ograniczających zgłoszone zagrożenia bezpieczeństwa pracy, które będą miały największy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa – otrzymują atrakcyjne nagrody.

TRI (Poland)

Szkolenie KYT (kiken yochi training, z japońskiego kiken – bezpieczeństwo, yochi – przewidywanie) to 20-minutowe zajęcia praktyczne mające na celu ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń w miejscu pracy i podejmowania kroków w celu ich uniknięcia. Zespoły pracowników (najczęściej 2-osobowe) firmy TRI (Poland) otrzymują do analizy zdjęcie ze stanowiskiem pracy lub osobiście udają się na miejsce. Zadaniem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń na tym stanowisku. Po 10 minutach grupy wymieniają się notatkami ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, następnie poszukują środków zaradczych lub korygujących daną niezgodność. Wyniki szkoleń wywieszane są na tablicach informacyjnych oraz wykorzystywane przez służbę BHP podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Unilever Polska

Zadaniem Programu BeSafE (behavioral safety excellence) jest usprawnienie zarządzania kwestiami bezpieczeństwa w Unilever oraz wpisanie ich w DNA kultury organizacyjnej. W ramach BeSafE został powołany Central Safety Health & Environment Committee z prezesem Unilever w regionie CEE. Komisja nadzoruje prace 5 zespołów, które wprowadzają działania w obszarach narażonych na największe ryzyko. W ramach programu wprowadzono szereg inicjatyw (m.in.: Złote Zasady Bezpieczeństwa w biurach Unilever, wyposażenie biur w symbole podnoszące świadomość pracowników oraz gości na temat zgłaszania zagrożeń, Procedura Bezpiecznego Podróżowania, zwiększenie częstotliwości generowania raportów przekroczeń prędkości, cichy audyt wśród współpracujących korporacji taksówkarskich, program obligatoryjnych szkoleń dla ponad 200 menedżerów na temat metod rozmawiania o bezpieczeństwie). Unilever Polska znalazł się wśród pięciu firm i organizacji publicznych wyróżnionych przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która doceniła program BeSafE.

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ciąży na każdym człowieku, niezależnie od wykonywanego zawodu. Z obserwacji wynika jednak, że ludzie boją się podejmować akcje ratownicze, ponieważ nie wiedzą, jak to robić. W trosce o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników firma Volkswagen Motor Polska zorganizowała szkolenia z udzielania pierwszej pomocy – czyli jak postępować w razie nagłego zatrzymania krążenia, krwotoku, poparzeń, złamań, urazów kręgosłupa, omdleń itp. Stanowią one obowiązkowy blok na szkoleniach BHP, które pracownicy mają przeprowadzane raz na dwa lata. Oprócz tego w firmie są grupy ratowników: jedna osoba na każde dwadzieścia osób w dziale. Ratownicy przechodzą dodatkowe szkolenia praktyczne i teoretyczne, zakończone certyfikatem. Volkswagen Motor Polska dysponuje również defibrylatorami AED – bardzo prostym w obsłudze sprzętem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki posiadanym umiejętnościom pracownicy, świadkowie zdarzenia, udzielili fachowej pomocy koledze, u którego nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !