Blog


Wymagania dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz dyrektywy szczegółowej 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bhp użytkowania sprzętu roboczego… i innych dyrektyw określających minimalne wymagania, jakie powinni zapewnić pracodawcy/przedsiębiorcy organizujący pracę, wpisują się w pojęcie koncepcji bezpieczeństwa maszyn, zdefiniowanej w normie PN EN ISO 12100:2012P.

Andrzej Midera

Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej zasadniczo polega na ustanowieniu dwóch grup przepisów bezpieczeństwa: dla maszyn wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy, tzw. maszyn nowych, i maszyn wcześniej użytkowanych, tzw. maszyn starych. Koncepcja ta opiera się na wzajemnym współdziałaniu projektantów i producentów maszyn z ich użytkownikami.

Konstrukcja maszyn nowych powinna zapewniać bezpieczeństwo na wysokim poziomie, określonym zasadniczymi wymaganiami dyrektyw nowego i globalnego podejścia, w tym dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, natomiast maszyny stare powinny być dostosowane i utrzymywane na poziomie co najmniej minimalnym (niższym niż w przypadku maszyn nowych), pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, określonym w dyrektywach szczegółowych, w tym w dyrektywie 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bhp użytkowania sprzętu roboczego (tzw. dyrektywie narzędziowej).
W 1986 r. dwanaście krajów europejskich podpisało Jednolity Akt Europejski, wprowadzający do Traktatu Rzymskiego (ustanawiającego EWG) nowe artykuły: 100a i 118a. Artykuły te wyznaczyły dwa przyszłe kierunki działań Wspólnoty Europejskiej, tj. zapewnienie swobodnego przepływu towarów między krajami Wspólnoty oraz ochronę zdrowia obywateli, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W roku 1992 wymienione artykuły zostały zastąpione odpowiednio artykułami 95 i 137 Traktatu Amsterdamskiego (Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), a w 2007 roku artykułami 114 i 153 Traktatu Lizbońskiego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Minimalne wymagania techniczne mogą dotyczyć także nowego sprzętu roboczego nieobjętego postanowieniami dyrektywy maszynowej i innych dyrektyw nowego podejścia (dyrektyw ekonomicznych), np. prostych narzędzi ręcznych, drabin itp.

Dyrektywy wydane na podstawie art. 153 Traktatu Lizbońskiego to tzw. dyrektywy społeczne, dotyczące ochrony zdrowia i poprawy warunków pracy. Wśród dyrektyw społecznych kluczowe miejsce zajmuje tzw. dyrektywa narzędziowa dotycząca szeroko rozumianego sprzętu roboczego, do którego zaliczamy maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia, instalacje oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości. Głównym adresatem dyrektywy są użytkownicy wymienionego sprzętu, czyli pracodawcy/przedsiębiorcy. W dyrektywie narzędziowej określono najniższe dopuszczalne wymagania techniczne, tzw. wymagania minimalne w odniesieniu do użytkowanego (starego) sprzętu roboczego, a także określono wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania zarówno nowego, jak i starego sprzętu.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !