Blog


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

Zespół ratowników medycznych

Dobrą Praktyką, z której pracownicy GKN Driveline są dumni, jest system organizacji pierwszej pomocy na terenie zakładu. Opiera się on na profesjonalnie szkolonych ratownikach GKN, rekrutujących się spośród ochotników. Ratowników jest 8 na każdej zmianie na produkcji, oraz 11 w biurach (jedna zmiana). Każdy z nich poza początkowym przeszkoleniem odbywa corocznie kilka dodatkowych szkoleń utrzymujących jego umiejętności na najwyższym poziomie. Ratownicy są wyposażeni w przechodnie (ze zmian) telefony, które w ramach potrzeby przekierowują połączenie na kolejny numer, dzięki temu żadne wezwanie pomocy nie pozostanie bez odpowiedzi.

Ratownicy GKN biorą również udział w programie „Mały Ratownik GKN”, w ramach którego odwiedzają szkoły i przedszkola ucząc dzieci i młodzież pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo na radarze

Kontrole bezpieczeństwa oraz wczesne ostrzeganie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem w ruchu lotniczym zapewnia rozbudowana i powiązana sieć systemów radiolokacji i radarów. Dokładanie ta samą funkcję w GKN Driveline pełni RADAR (skrót od słów Risk Awarness Detection Action Reviev). Opiera się on na dwóch poziomach.

Pierwszy to praca zespołu operatorów moderowana tylko przez przełożonego – bazuje ona najlepszej przez nich znajomości swojego miejsca pracy. Rozmowa w grupie wspierana przez przełożonego oraz odpowiedni formularz skutkuje wykrywaniem zagrożeń bezpośrednio w linii produkcyjnej.

Drugi poziom z funkcją bardziej kontrolną to opierająca się na opracowanym zestawie pytań rozmowa losowo wybranego lidera działu lub dyrektora z przedstawicielem linii produkcyjnej. Osoba będąca z poza procesu, czasami nawet dobrze go nieznająca, często potrafi dostrzec aspekty, które chociażby z przyzwyczajenia nie budziły zainteresowania zespołu wcześniej.

Kącik utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu w GKN w ramach szkoleń swojego personelu, ale też operatorów korzysta z opracowanego przez siebie „kącika utrzymania uchu”. Jest to wydzielony na hali obszar, w którym umieszczone są eksponaty szkoleniowe. Są tam działające układy hydrauliczne, elektryczne i – co ważne z punktu widzenia BHP – układy bezpieczeństwa jak zamki krańcowe. Daje to bardzo dobry obraz pracy układów nie widocznych na co dzień, a ich dobra znajomość i zrozumienie działania przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania.

Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Wszystkie wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe z udziałem podwykonawców są raportowane przez GKN Driveline Polska do grupy, również te z udziałem podwykonawców, które są ujmowane w statystykach. W zależności od dotkliwości zdarzenia wykonywany jest pełen raport wraz z analizą zdarzenia metodą A3.

– Jeżeli grupa zdecyduje, że podobne zdarzenie z udziałem podwykonawcy może zdarzyć się w innym GKN Driveline, przygotowaną analizę zdarzenia przedstawiamy na forum specjalistów BHP Grupy, gdzie wspólnie określamy działania dla całej Grupy – mówi Dagmara Polowczyk, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem, główny specjalista ds. bhp.

System zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych to bardzo dobrze funkcjonujące narzędzie, które pozwala na podejmowanie akcji prewencyjnych. Dostarcza też danych do analiz, co pozwala właściwie kierować działania (jak np. kampania „Bezpieczne Dłonie”). System ten opiera się na bardzo prostym systemie informatycznym z intuicyjnym interfejsem, co umożliwia zgłoszenie dostrzeżonego zagrożenia w około 1-2 minuty. System sam eskaluje problem do określonych osób (mistrzowie, liderzy, dyrektorzy, behapowcy), a podejmowane działania są wyrywkowo weryfikowane. Jeszcze w tym roku wdrożona zostanie mobilna wersję systemu, za pomocą której zgłoszenie ZPW będzie możliwe z każdego telefonu wyposażonego w system android.

Współpraca z podwykonawcami

Zasady współpracy z Podwykonawcami opisuje procedura, która zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz środowiska. Procedura ta jest przeglądana i aktualizowana na podstawie zebranych doświadczeń współpracy z podwykonawcami. Podstawową kwestią jest określenie „opiekuna” podwykonawcy – zazwyczaj jest to osoba zlecająca dane zadanie. Opiekun jest odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem prac oraz z bieżącą kontrolą pracowników podwykonawcy.

Przed rozpoczęciem prac opiekun musi uzgodnić z osobą kierującą pracami ze strony podwykonawcy zakres prowadzonych prac. Wypełniają oni wspólnie „Kartę zadania podwykonawcy”, w której zawarte są informację takie jak: zakres planowanych prac, czy będą wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, czy podczas wykonywania prac będą stosowane substancje/mieszaniny nie-bezpieczne a jeżeli tak, to jakie. Następnie oceniane jest ryzyko wykonywania prac. Opiekun przekazuje podwykonawcy „Politykę GKN” oraz „Podręcznik podwykonawcy”, w którym zawarte są za-sady prowadzenia prac i wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska jakie są stawiane podwykonawcom wykonującym prace na terenie GKN Driveline. Każdy pracownik podwykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania prac na terenie zakładu musi być zapoznany z „Podręcznikiem podwykonawcy”.

Jeżeli planowane są prace szczególnie niebezpieczne opiekun wraz z podwykonawcą uzgadniają wymagane środki bezpieczeństwa ze specjalistą ds. BHP, a w przypadku gdy planowane są prace polegające na przemieszczaniu ciężkiego sprzętu, środki bezpieczeństwa zatwierdzane są dodatkowo przez Dyrektora ds. Ryzyka/Głównego specjalistę BHP oraz Dyrektora Zakładu.

– Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę sprawuje opiekun. W każdym momencie realizacji zadania mamy możliwość określania dodatkowych wymogów wynikających z potrzeby poprawy stanu bezpieczeństwa pracy na terenie naszego zakładu. Ponadto każdy pracownik może zgłosić zauważone zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Dzięki temu zwiększamy nieformalny nadzór nad podwykonawcami, przez co oni jak i my jesteśmy bezpieczniejsi – podkreśla Krzysztof Chyliński, specjalista ds. bhp.

System LOTO

W zakładzie od 2013 roku funkcjonuje System LOTO, na który składają się procedury LOTO, instrukcje LOTO maszyny oraz odpowiedni sprzęt LOTO.

Dla każdej maszyny została opracowana instrukcja LOTO, w której znajdują się podstawowe informacje o rodzajach źródeł energii oraz o umiejscowieniu ich odcięć. Instrukcja tworzona jest osobno dla każdej maszyny przez wydział utrzymania ruchu, któremu dana maszyna podlega, a zatwierdzana jest przez specjalistę ds. BHP.

Sprzęt LOTO to system blokad, zamknięć i oznakowań uniemożliwiających przypadkowe uruchomienie urządzenia lub jego elementów. Rodzaj sprzętu jest ściśle określony i zatwierdzony przez pracodawcę, aby uniknąć stosowania nieprawidłowych zabezpieczeń.

Procedura LOTO stosowana jest w przypadku wystąpienia awarii technicznej, sprzątania lub konserwacji maszyny. Do zakładania i ściągania blokady LOTO upoważnieni są pracownicy utrzymania ruchu, którzy dysponują odpowiednim sprzętem. W przypadku prac prowadzonych przez podwykonawców dopuszczalne jest po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem stosowanie przez nich własnych blokad, a w przypadku gdy podwykonawca ich nie posiada, odłączenia i zabezpieczenia źródeł energii dokonuje pracownik utrzymania ruchu.

W przypadku pracy zespołowej, każdy z pracowników zawiesza swoją kłódkę i zawieszkę. Również każdy kolejny pracownik, który kontynuuje pracę na wyłączonym urządzeniu, przed przystąpieniem do pracy zakłada swoją kłódkę. Pracownicy, którzy założyli blokady zatrzymują klucze przy sobie. Niedopuszczalne jest przekazywanie kluczy między pracownikami, a blokady mogą być zdejmowane tylko przez osoby, które je założyły.

Podczas przekazywania zmiany, pracownicy powinni spotkać się przy naprawianym urządzeniu, pracownik który zaczyna pracę zawiesza swoją kłódkę wraz z zawieszką, a ten który kończy zdejmuje swoją. Jeżeli z jakiś powodów osoba, która zawiesiła swoją blokadę jest nieobecna, zabezpieczenie może zostać zdjęte komisyjnie wyłącznie przez przełożonego tej osoby po uprzednim zweryfikowaniu, że osoby tej na pewno nie ma.

System motywacyjny

W GKN Driveline nagradzanie aktywnych i zaangażowanych pracowników przedkłada się nad karanie. Pracownicy mają w ciągu roku dużo możliwości na bycie wyróżnionym i dodatkowo nagrodzonym przez pracodawcę.
Liczne konkursy dla pracowników, mające na celu promowanie określonych postaw, uświadamianie ich i ich rodzin w dziedzinie bezpieczeństwa pracy czy dbania o środowisko naturalne, są zawsze doskonałą okazją do nagradzania aktywnych pracowników. Najczęściej są to nagrody rzeczowe, uzależnione od miejsca zajętego w konkursie. Drobne nagrody są też częścią „świętowania”, np. roku bez wypadku z utratą czasu pracy.
Za osiąganie swoich wyznaczonych celów zespołowych pracownicy nagradzani są w formie kwartalnej premii, jednak te cele związane są najczęściej z produktywnością oraz jakością, rzadziej z BHP.

Jednak i w GKN Driveline, podobnie jak każdym innym zakładzie, mogą zdarzać się wykroczenia przeciwko określonym zasadom. Pracownicy już na szkoleniu wstępnym są informowani o systemie kar funkcjonującym w zakładzie, opartym na zapisach w Regulaminie Pracy GKN Driveline. Przewiduje on różną dotkliwość kar zgodną z Kodeksem Pracy i adekwatną do stopnia wykroczenia. Regulamin gwarantuje też pracownikowi możliwość obrony – nie można go ukarać bez wcześniejszego wysłuchania jego wyjaśnień.

Są oczywiście wykroczenia, za które kara jest surowa i zgodnie z zasadą zera tolerancji nieunikniona. Jest to przede wszystkim przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu oraz kradzież. W tych przypadkach następuje rozwiązanie umowy z pracownikiem.

W praktyce kary stosowane są rzadko, preferowane jest pogłębianie świadomości pracowników i rozmowa. Priorytetem nie jest karanie pracownika, lecz analizowanie przypadków, w których mogło dojść (do świadomego lub nieświadomego), błędu ludzkiego. Działania skupiają się na dojściu do przyczyny źródłowej i rozwiązaniu jej systemowo, tak żeby problem nie powstał ponownie.

Powody do dumy

Dział Zarządzania Ryzykiem w GKN Driveline skupia się przede wszystkim na codziennej, sumiennej, czasami żmudnej pracy, w której ciężko o spektakularne i widowiskowe sukcesy. Wszak ciężko o spektakularne zapobieganie urazom, zapewnienie komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy czy skutecznych ochron indywidualnych. Jednak wymiernymi sukcesem jest wysoka ilość dni bez wypadku z utratą czasu pracy – rekord wynosi 1265 dni. Niedawno świętowano rok bez wypadku, dziś to już XXX dni.

– Do tych mało widowiskowych, ale bardzo efektywnych sukcesów należy też zaliczyć sprawne i skuteczne działanie systemu zgłaszania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych – chwali się Dagmara Polowczyk. – Corocznie za pomocą bardzo prostego systemu trafia do nas ok. 400 zgłoszeń od pracowników. Każde podlega przeanalizowaniu i wdrożeniu działań, które mają zapobiec wystąpieniu wypadku w przyszłości.

Dział BHP w GKN Driveline Polska to młody i zaangażowany w swoją pracę zespół, dzięki czemu osiąga sukcesy wynikające z kreatywnego i nieszablonowego podejścia do problemów. Jednym z takich sukcesów jest przeprowadzenia dla całej załogi fabryki kampanii „Bezpieczne Dłonie” . Pomysł na kampanię zaczął się od danych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa w firmie, struktury urazów i ZPW. Jednoznacznie z nich wynikało, że dominującym urazem są urazy dłoni. Bazując na tych danych opracowano kampanię rozłożoną w czasie i składającą się z kilku różnych form.

W pierwszej kolejności ogłoszono konkurs dla pracowników na plakat promujący kampanię. Spotkał się on z dużym odzewem załogi, a poziom prac był zaskakująco wysoki. Następnie powstał scenariusz i nakręcono profesjonalny film w którym wystąpili pracownicy GKN Driveline. Miał on uświadamiać konsekwencje urazu dłoni, a przede wszystkim pokazać powiązanie urazu nabytego w pracy z problemami z codziennymi czynnościami w domu. Obok celu głównego zawierał też informacje o systemie pierwszej pomocy oraz systemie LOTO.

Finałem kampanii były warsztaty przeprowadzone dla całej załogi, podczas których odbyła się premiera filmu, po której wszyscy pracownicy wzięli udział w konkurencjach pozornie zabawnych a w istocie uświadamiających jak dużo problemów może stworzyć uraz dłoni. Było to m.in. wiązanie buta oraz wycięcie prostego kształtu – obie czynności w rękawiczkach w zaszytym kciukiem. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe mini-apteczki.

Kampania została dostrzeżona przez inne fabryki GKN na całym świecie, co przełożyło się na liczne prośby o jej udostępnienie. Sam film został odgórnie skierowany do wszystkich fabryk koncernu, dzięki czemu obejrzało go ok. 50.000 pracowników. Kampania otrzymała także nagrodę Excellence Award w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest to najwyższa nagroda przyznawana wewnętrznie w koncernie GKN.

Wyzwania

– Podstawowym wyzwaniem jest każdy kolejny dzień bez wypadku, chcemy dorównać i przekroczyć nasz dotychczasowy rekord 1265 dni. Aby to osiągnąć przed nami cała masa mniejszych celów, których osiągniecie przybliży nas do tego – podkreśla Mateusz Błaszczyk, inspektor ds. BHP.

Jednym z celów i dużym wyzwaniem będzie planowana praca z operatorami – specjalistami BHP. Funkcja ta powołana na poziomie zespołów operatorskich (obok lidera i specjalisty technicznego) ma pomagać w zarządzaniu BHP u podstaw. Oczywiście aby współpraca pomiędzy zespołem zarządzania ryzykiem a operatorami – specjalistami była owocna, potrzebne jest zaangażowanie obu stron.

Dużym wyzwaniem, z którym przyjdzie się w najbliższym czasie zmierzyć, jest kolejny etap rozwoju zakładu – otwarcie nowej fabryki i organizacja BHP na jej obszarze oraz znaczny wzrost liczby pracowników.

Krzysztof Chyliński

Specjalista ds. bhp

Mateusz Błaszczyk

Inspektor ds. bhp

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !