Blog


Wyniki najnowszego raportu „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”, przeprowadzonego w czterech państwach z różnych kręgów kulturowych na zlecenie Bupa, której częścią jest LUX MED, wskazują, że usprawnienie modelu opieki zdrowotnej i profilaktycznej to istotne wyzwanie stojące zarówno przed pracodawcami, jak i instytucjami państwowymi.

Starzejące się społeczeństwo i wydłużający się okres aktywności zawodowej nieuchronnie rodzą pytania, jak zapewnić pracownikom odpowiedni model opieki zdrowotnej; jak wspierać ich w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i ciągłej zdolności do pracy. U progu nowych wyzwań warto przyjrzeć się dzisiejszemu zaangażowaniu pracodawców i pracowników w tym obszarze. Najnowsze badanie „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało przeprowadzone w czterech krajach, o różnej historii i doświadczeniach tj. Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Australii. Wyniki raportu wskazują, że mimo różnic kulturowych oraz gospodarczych, problemy i wyzwania w obszarze opieki medycznej pracowników wydają się mieć uniwersalny charakter.

Oczekiwania i bariery dla pracodawców

- Programy zdrowotne to przede wszystkim korzyści dla pracodawcy w postaci spadku absencji, poprawy stanu zdrowia i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych. Jak pokazują wyniki raportu, aż 76% firm w Polsce podejmuje już działania na rzecz zdrowia pracowników. Dodatkowo, większość pracodawców zaobserwowała już efekty wprowadzonych działań. Respondenci w Polsce wskazują najczęściej ograniczenie liczby absencji chorobowej i poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie wydajności. Podobnie wskazania widzimy w pozostałych krajach uczestniczących w badaniu. To niewątpliwie podkreśla zasadność rozwoju programów wspierających zdrowie pracownika – podkreśla Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED.
Jednocześnie najpoważniejszą barierą wskazywaną przez ankietowanych są koszty takich działań – w Polsce znacznie więcej menedżerów podkreśla ten problem (73% wobec 30% w Wielkiej Brytanii)*. Kolejne wyzwanie, tak w Polsce, jaki i we wszystkich krajach, to zauważalny brak priorytetu dla zdrowia dla zarządów firm (Polska 32%, Hiszpania 35%)* czy brak odpowiednich kadr zarządzających takimi działaniami prozdrowotnymi (Polska 22%, Wielka Brytania 20%)*.

Pracownicy o zdrowiu

Wyniki raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego na zlecenie Bupa pokazują, że program opieki medycznej dla pracowników jest bardziej rozpowszechniony w Hiszpanii (30% badanych)*, natomiast programy sportowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Co ważne, kampanie edukacyjne kierowane do pracowników są w Polsce dostępne dwukrotnie rzadziej niż w porównywanych krajach. Pracownicy podkreślali jak duże znaczenie ma dla nich zaangażowanie pracodawcy w obszarze wsparcia i inwestowania w korporacyjne programy zdrowotne. W Polsce i Hiszpanii zadeklarowało to blisko 70% badanych*, w pozostałych krajach 45-55%*. Aż 43% badanych* w Polsce zaznacza również, że w przyszłości przy zmianie pracy będą brać pod uwagę zaangażowanie pracodawcy w działania prozdrowotne. W pozostałych krajach taką postawę deklarował co czwarty badany.
W opinii respondentów ich wydajność zawodowa wzrosłaby, gdyby ich aktualny stan zdrowia był lepszy. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano w Polsce (66%)*.
- Niestety, obecnie pracownicy w niewielkim stopniu identyfikują swoje aktywności prozdrowotne czy poprawę stanu zdrowia z działaniami oferowanymi przez pracodawców. Wyniki raportu „Zdrowie w pracy” pokazują także, że niektóre obszary wskazywane przez pracowników jako priorytetowe są rzadko realizowane – mówi Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED.Najwięcej pracowników oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i skutków stresu czy depresji (w Polsce 45%, Hiszpanii 42% i Australii 36%)* oraz profilaktyki chorób układu krążenia (39% ankietowanych w Polsce, a w Wielkiej Brytanii 17%)*. Widoczna jest także potrzeba promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej, a także profilaktyki stomatologicznej i onkologicznej.

Dialog „Zdrowie w pracy”: pracodawcy – instytucje państwowe – opieka medyczna

W najbliższy poniedziałek 25 maja o godz. 11 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej odbędzie się spotkanie „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” poświęcone debacie nt. diagnozy i wyzwań wobec opieki medycznej pracowników i rozwoju inwestycji pracodawców w obszar profilaktyki i opieki zdrowotnej. Paneliści przedstawią wnioski i rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań wpływających na stan zdrowia pracowników w Polsce.
Do wysłuchania debaty zapraszają:
- Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUX MED
- dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP

Dodatkowo do udziału w debacie zostali zaproszeni:
- Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
- Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- Joanna Makowiecka-Gaca – p.o. Prezesa Zarządu, Polimex-Mostostal S.A
- prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi
- Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !