Blog


Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138) powoduje konieczność weryfikacji zakładów, które posiadają substancje niebezpieczne.

Robert Muszyński

W związku z tym może nastąpić zmiana kategoryzacji wielu zakładów o zwiększonym ryzyku (ZoZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na zakłady o dużym ryzyku (ZoDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Należy zwrócić tutaj uwagę na zakłady, które przed wejściem w życie rozporządzenia posiadały substancje niebezpieczne, ale ich ilość nie klasyfikowała ich do kategorii zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzący te zakłady są zobowiązani zapisami prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (art. 250) w terminie roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku. Konieczne jest także sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z uwagi na wymagania ochrony przeciwpożarowej. Nie sposób jest omówić wszystkich wymagań szczegółowo, jednak kilka zasługuje na szczególną uwagę. Jednym z nich jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (art. 73), gdzie komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydać decyzję nakładającą na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązek opracowania i przedłożenia informacji dotyczących:
1. prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
2. potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz jej zasięgu.

Kolejnym obowiązkiem prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku jest sporządzenie programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (art. 251), który jest wdrożony za pomocą opracowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem (art. 252). Dokument ten gwarantuje odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. System ten stanowi element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku przedkłada program zapobiegania awariom właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w ciągu roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.

Kolejnymi dokumentami dotyczącymi zakładu o dużym ryzyku jest obowiązek przedłożenia raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w ciągu 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku (art. 253).
Program zapobiegania awariom oraz raport o bezpieczeństwie podlegają, co najmniej raz na 5 lat, analizie i uzasadnionym zmianom.
Istotnym obowiązkiem dla prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku jest obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakładu, szczegółowo określonych w prawie ochrony środowiska (art. 261).

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !