Blog


W latach 2004 – 2009 r. w OIP Białystok obliczono roczne koszty 368 wypadków przy pracy (38 śmiertelnych, 90 powodujących ciężkie obrażenia, 17 zbiorowych oraz 223 skutkujących czasową niezdolnością do pracy). Obliczenia te skoncentrowano na zakładach budownictwa, służby zdrowia, przetwórstwa przemysłowego oraz gospodarowania odpadami.

Henryk Purwin

Ponadto obliczono koszty katastrofy budowlanej, która miała miejsce 11 marca 2008 r. na budowie Centrum Handlowo-Usługowego „ALFA” w Białymstoku, podczas której jedna osoba poniosła śmierć, a druga doznała obrażeń ciała.

Ponieważ większość kosztów ponoszona jest w pierwszym roku po wypadku, obliczano tylko koszty pierwszoroczne. Należy jednak pamiętać o kosztach ponoszonych w latach następnych po wypadku, czyli o emeryturach i rentach wypłacanych pracownikowi i uprawnionym osobom po śmierci pracownika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kosztach świadczeń rehabilitacyjnych.
Obliczanie rocznych kosztów wypadków prowadzono w oparciu o metodykę obliczania ekonomicznych skutków wypadków przy pracy, która obejmuje następujące obszary:
• koszty wypadku poniesione przez pracodawcę (zgodnie z metodologią CIOP – PIB),
• koszty poniesione przez ZUS,
• koszty leczenia poniesione przez NFZ.
Dla celów prewencyjnych wprowadzono pojęcie kosztów działań zapobiegających wypadkowi (oszacowana wysokość nakładów finansowych pracodawcy na działania, które należało podjąć, aby zapobiec wypadkowi).

Metoda uwzględnia jedynie składniki kosztów, które należą do kosztów kontrolowanych przez przedsiębiorstwo tj. tych, na które ma ono wpływ.
Pominięto obliczanie kosztów wypadków tzw. komunikacyjnych, których przyczyny związane były z naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Na tego rodzaju wydarzenia pracodawcy mają ograniczony wpływ.
Prezentowane w artykule koszty pracodawcy i koszty działań zapobiegających określone zostały przez pracodawców, natomiast koszty ZUS i NFZ – przez te instytucje.

Koszty wypadku śmiertelnego

Obliczono koszty 38 wypadków śmiertelnych, które prezentuje poniższe zestawienie.

Koszty wypadku śmiertelnego

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !