Blog


TEZET Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1988 r. Od tego czasu wybudowała ponad 300 stacji tankowania samochodów gazem płynnym, sieć instalacji grzewczych i technologicznych oraz sieć dystrybucji gazów płynnych. Jest właścicielem największego na polsko-ukraińskiej granicy kolejowego Terminalu Przeładunku Gazów Płynnych w Brzeźnie k. Chełma. W 1997 roku spółka rozszerzyła swoją działalność o przeładunek oraz dystrybucję LPG, czyli skroplonych gazów węglowodorowych, w szczególności propanu, butanu i ich mieszanin.

Maria Niedzielska

Firma zapewnia sprawną obsługę przeładunku gazu z wagonów "szerokotorowych" do wagonów "normalnotorowych" oraz cystern drogowych. W 2006 roku Zarząd podjął decyzję o gruntownej modernizacji i rozbudowie posiadanej infrastruktury. Terminal przeładował do tej pory blisko 1 mln ton propylenu i 1 mln ton propanu-butanu, co daje mu status jednego z największych na granicy wschodniej. W 2006 roku został wdrożony na Terminalu system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. W listopadzie 2009 r. firma pomyślnie przeszła recertyfikację według wymagań normy ISO 9001:2008. Gaz na Terminal dostarczany jest z rynków wschodnich w składach wagonów-cystern kolejowych "szerokotorowych" (standard rosyjski), następnie zostaje poddany procesowi przeładunku i dalszej dystrybucji już przy użyciu wagonów-cystern "normalnotorowych" (standard europejski) i cystern drogowych do odbiorców zagranicznych i krajowych.

Ze względu na znaczną ilość przeładowywanego surowca obiekt został sklasyfikowany jako stwarzający ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Główne zagrożenia występujące w zakładzie to: pożar i wybuch mieszanin, upadek z wysokości, porażenie prądem elektrycznym, odmrożenie wywołane przez wyciekający gaz. Inne to - powodujące różne dolegliwości i schorzenia - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki atmosferyczne, ukąszenia przez owady, stres zawodowy.
Pierwszej formalnej oceny ryzyka zawodowego w zakładzie dokonano na przełomie 2002/2003 roku i od tego momentu traktowana jest jako stały element działań poprawiających bezpieczeństwo. Powołano zespół ds. oceny ryzyka zawodowego (w składzie: zastępca kierownika Terminala, przedstawiciel pracowników, specjalista ds. bhp), dokonano przeglądu stanowisk pracy oraz identyfikacji zagrożeń, oszacowano ryzyko zawodowe, podjęto działania korygujące i zapobiegawcze w celu redukcji ryzyka, sporządzono karty oceny ryzyka zawodowego, zapoznano pracowników z oceną ryzyka.

Skutecznie zabezpieczać

Zabezpieczenie przed przepełnieniem wagonów-cystern opiera się na systemie ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowaniu stanów krańcowych i automatycznej blokadzie procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Podstawowymi elementami systemu są: przepływomierze masowe na fazie ciekłej i gazowej, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterownik z licznikiem sumującym, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej. Natomiast przed przepełnieniem zbiorników magazynowych chroni system ciągłego monitorowania stopnia napełnienia zbiornika, sygnalizowanie stanów krańcowych i automatyczna blokada procesu w przypadku przekroczenia zadanych wartości. Do zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem gazu wykorzystano m.in. automatyczny system monitoringu stężeń gazu, polegający na sygnalizowaniu przekroczenia progu 20% DGW (dolnej granicy wybuchowości) i automatyczną blokadę procesu w przypadku przekroczenia progu 40% DGW. Elementami systemu są: 23 czujki stężeń rozmieszczone w charakterystycznych punktach instalacji, centrala dozymetryczna, zdalnie sterowane zawory odcinające, sterowniki, sygnalizatory wizualne i dźwiękowe, zintegrowane z systemem wizualizacji informatycznej.

W 2003 r. wydarzyły się dwa wypadki przy pracy: podczas podłączania wagonu-cysterny do rurociągu stałego (pracownik doznał urazu twarzy - poparzenie gazem) oraz przy przeładunku gazu z wagonu-cysterny do cysterny drogowej (poparzenie ręki gazem). Reakcja kierownictwa była szybka: dokonano szczegółowej analizy i omówiono wypadki ze wszystkimi operatorami; skierowano poszkodowanych na dodatkowe szkolenie bhp; wprowadzono zmiany konstrukcyjne w gniazdach przyłączeniowych węży elastycznych oraz zmiany do instrukcji wykonywania pracy na stanowiskach, gdzie wydarzyły się wypadki.
Ważną kwestią jest także walka ze stresem zawodowym, dlatego m.in. wprowadzono reorganizację pracy zmianowej z systemu trzyzmianowego na czterobrygadowy, powiększono liczbę pracowników na zmianie, zdefiniowano zakresy zadań i obowiązków, zwiększono obsady operatorów na frontach technologicznych.

W maju 2006 r. miało miejsce zdarzenie awaryjne na stanowisku tankowania cystern drogowych, spowodowane przez kierowcę cysterny, który zjeżdżając ze stanowiska zahaczył o ogranicznik i uszkodził skrzynię z armaturą, co doprowadziło do uszkodzenia armatury cysterny i w konsekwencji do wypływu gazu. W wyniku natychmiastowych działań przeprowadzonych przez pracowników opanowano wyciek i przepompowano gaz z uszkodzonej cysterny do drugiej. Podczas akcji zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewniała Państwowa Straż Pożarna. I tym razem po zdarzeniu podjęto dodatkowe działania zapobiegawcze: obniżono wysokość ograniczników, zainstalowano tyczki oznaczone barwami bezpieczeństwa, przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla kierowców. Ponadto wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i podstaw ratownictwa chemicznego, w szczególności postępowania z LPG. Natomiast ćwiczenia w zakresie działania kryzysowego przeprowadzane są cyklicznie z udziałem służb ratowniczych.

Warsztaty bezpieczeństwa

W ostatnim czasie w zakładzie położono większy nacisk na edukowanie i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa pracowników wszystkich szczebli. Przejawem tych działań jest m.in. organizowanie okresowych spotkań z kierownictwem i przedstawicielami pracowników, podczas których omawiane są różne tematy związane z wykonywaniem pracy i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Pracownikom na bieżąco przedstawiane są podstawowe informacje i działania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Dodatkowo mogą korzystać z różnorodnych materiałów promujących bezpieczne zachowania (m.in. wydawnictwa PIP, CIOP).
Ważną kwestią jest także walka ze stresem zawodowym, dlatego m.in. wprowadzono reorganizację pracy zmianowej z systemu trzyzmianowego na czterobrygadowy, powiększono liczbę pracowników na zmianie, zdefiniowano zakresy zadań i obowiązków, zwiększono obsady operatorów na frontach technologicznych. Zapewniło to pracownikom mniejszą uciążliwość w samej pracy oraz możliwość bardziej efektywnego odpoczynku po jej zakończeniu.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na stałe lub czasowo na terenie Terminalu została opracowana broszura informująca o zagrożeniach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa, którą każda osoba niebędąca pracownikiem zakładu otrzymuje przed wejściem na obiekt. Pracownicy firm zewnętrznych przed dopuszczeniem do pracy przechodzą dodatkowy instruktaż na miejscu, a wszelkie prace mogą być rozpoczęte i prowadzone na podstawie odpowiedniego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez TEZET.
Praca z niebezpieczną substancją jaką jest LPG, powoduje wiele zagrożeń. Zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, wykraczające poza aktualnie obowiązujące przepisy, co pozwoliło na radykalne ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz minimalizację istniejących zagrożeń dla pracowników - powiedział Tomasz Berzyński, prezes Zarządu TEZET, po odebraniu statuetki MECUM TUTISSIMUS IBIS, którą otrzymał w XVI edycji konkursu PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" jako laureat w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników. Firma trafiła na Złotą Listę Pracodawców.

Maria Niedzielska

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !