Blog


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Odolanowie produkuje z gazu zaazotowanego gaz wysokometanowy tłoczony do krajowej sieci przesyłowej, odzyskuje z tego gazu hel oraz oczyszcza go i skrapla. Odbywa się to w zaawansowanych procesach technologicznych takich, jak: oczyszczanie gazu zaazotowanego; destylacja gazu ziemnego; sprężanie gazu wysokometanowego; oczyszczanie koncentratu helowego; skraplanie i magazynowanie ciekłego helu w temp. około 4 K.

Maria Niedzielska

W wyniku tych procesów otrzymywany jest: gaz ziemny wysokometanowy grupy E, gaz ziemny skroplony (LNG), azot ciekły i gazowy, hel ciekły i gazowy.
Unikalne właściwości helu, takie jak: najniższa temperatura wrzenia, mała gęstość, duża przewodność cieplna i wysoki potencjał jonizacji oraz chemiczna obojętność i stabilność, pozwalają na różnorodne jego wykorzystywanie. Hel gazowy jest używany w spawalnictwie jako gaz osłonowy; do czyszczenia i tworzenia obojętnej atmosfery, np. na instalacjach kriogenicznych oraz w przemyśle elektronicznym; w chromatografii gazowej jako gaz nośny; przy wykrywaniu nieszczelności w urządzeniach wysokociśnieniowych i próżniowych; jako składnik mieszanki oddechowej dla nurkujących na dużych głębokościach oraz w terapii medycznej; w baloniarstwie; w produkcji półprzewodników.
Hel ciekły wykorzystywany jest m.in. do schładzania magnesu nadprzewodzącego w magnetycznym rezonansie medycznym MRI i jądrowym rezonansie NMR; w nadprzewodnictwie i do produkcji światłowodów; w programach kosmicznych do produkcji paliwa rakietowego lub przy schładzaniu teleskopów; w programach wojskowych do schładzania czujników podczerwieni używanych do lokalizacji i naprowadzania; w programach badawczych akceleratorów cząstek.

Ze względu na ilość gazu palnego znajdującego się w instalacjach i zbiornikach odolanowski Oddział PGNiG został zakwalifikowany do kategorii zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 153 pracowników. Firma nie zatrudnia pracowników młodocianych i niepełnosprawnych. Natomiast umożliwia studentom odbycie praktyk zawodowych, a także służy pomocą przy pisaniu prac dyplomowych.
Zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy uregulowane zostały w procedurze „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego”, uwzględniającej wymagania normy PN-N-18002:2000. Wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane i opisane w załączniku do procedury, co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Zakład posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego obejmującą 56 grup stanowisk pracy. Weryfikacja kart oceny ryzyka dokonywana jest przy wprowadzaniu wszelkich zmian odnoszących się do stanowiska, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.
Co roku tworzony jest „Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań zapobiegawczych i korygujących ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy”. Przy planowaniu działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń na stanowiskach pracy nadrzędnym celem jest podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych, a środki ochrony indywidualnej stosowane są tylko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości podjęcia innych działań.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !