Blog


Spośród zmian przepisów należy zasygnalizować lawinę zmian w podstawowej dla ADR tabeli A w dziale 3.2. Poza wykazem sklasyfikowanych już przez ekspertów ONZ towarów niebezpiecznych, tabela zawiera dla każdej pozycji, zakodowane za pomocą kodów alfanumerycznych, warunki bezpiecznego przewozu tych towarów.

Bolesław Hancyk

W numerze 8/2010 Atestu autor opisał pracę 37. sesji Podkomitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, jej zakres tematyczny i sposób podejmowania decyzji dotyczących publikacji nowych zaleceń dla transportowych przepisów modalnych.

Prezentujemy przykładowy mechanizm przekształcania opisanych tam zaleceń ONZ w formę przepisów regulujących transport drogowy. Są one dyskutowane w Komisji Wspólnej Ekspertów RID/ADR, gdzie następnie są przekształcane w formę przepisów i zamieszczane co dwa lata, jako obowiązujące, w załącznikach A i B do umowy europejskiej ADR i w regulaminie RID. Należy podkreślić, że zalecenia ONZ, mające charakter globalny, są przekształcane w ramach ADR w przepisy dostosowane do warunków europejskich. Należy także przypomnieć, że ADR jest autonomicznym systemem bezpieczeństwa dla przemieszczania towarów niebezpiecznych, głównie chemicznych, po drogach kołowych.

Ilustracją sposobu przekształcania zaleceń ONZ w formę przepisów będzie ich zbiór, który zostanie włączony do umowy ADR w wersji obowiązującej w latach 2009–2010. W tym okresie eksperci państw europejskich – sygnatariuszy umowy ADR – pracowali nad przekształceniem zbioru zaktualizowanych zaleceń ONZ z lat 2007–2009 w znowelizowane przepisy ADR, które weszły formalnie w życie 1 stycznia 2011 r.
W wersji roboczej wspomniany zbiór nowych przepisów, będący sumą regulacji cząstkowych, został zebrany w dokumencie ECE/TRANS/WP.15/204 i zatwierdzony na 87. sesji Grupy Roboczej Ekspertów – WP.15 ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Opublikowane oficjalne wersje zatwierdzonych zmian w ADR w językach angielskim i francuskim tłumaczone są w państwach członkowskich na ich języki oficjalne. Okres przejściowy na wdrożenie aktualizacji wynosi 6 miesięcy od 1 stycznia każdego dwuletniego okresu wdrażania kolejnych nowelizacji.

Harmonizacja ADR z zaleceniami ONZ

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !