Blog


Wózki jezdniowe umożliwiają transport ciężkich ładunków, które nie powinny być przenoszone ręcznie. Często w potocznym języku możemy spotkać się z innymi określeniami jak: wózki podnośnikowe, widłowe, widlaki, sztaplarki czy raki. Nawiązanie do wideł w potocznym nazewnictwie wynika z faktu, iż jest to najpopularniejszy rodzaj osprzętu wykorzystywanego w tych urządzeniach, ale nie jedyny.

Mieczysław Kluska

Najbardziej prawidłowym określeniem jest użycie nazwy wózki jezdniowe [1], ponieważ tylko ona obejmuje całe spektrum tych maszyn. Ponadto takie nazewnictwo funkcjonuje w nadawanych uprawnieniach, niezależnie od ukończonych kursów lub szkoleń.

Kierowcą wózka jezdniowego może zostać pracownik, który spełnił następujące warunki:
1. wiek – co najmniej 18 lat,
2. potwierdził stan zdrowia stosownym orzeczeniem lekar- skim [2],
3. odbył instruktaż stanowiskowy, zakończony sprawdzeniem wiedzy,
4. ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie (kurs) i uzyskał kwaliikacje, potwierdzone stosownym zaświadczeniem,
5. uzyskał imienne zezwolenie, wydane przez pracodawcę.

Alternatywnie – zamiast punktów 4) i 5)

6. ukończył kurs operatorów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),
albo
7. zdał egzamin państwowy na operatora w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwaliikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79 poz. 849).

„Uprawnienia wewnętrzne”, czyli imienna zgoda na użytkowanie wózków jezdniowych, to obecnie jedna z najpopularniejszych dróg zdobycia uprawnień do prowadzenia tych urządzeń szczególnie w irmach, gdzie występuje duża rotacja pracowników. Należy pamiętać o kilku istotnych elementach, aby takie uprawnienia miały moc prawną. Nie można zapominać, że drogą do zdobycia uprawnień jest ukończenie kursu [3]. Istnieje wiele irm, które organizują szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych (również w siedzibie pracodawcy), ale warunkiem nabycia uprawnień jest odbycie kursu w oparciu o program stworzony i udostępniony przez UDT. Należy mieć pewność, że irma posiada oryginalny program nauczania, uprawniający do nadawania ww. uprawnień zawodowych, co można sprawdzić w dostępnym w Internecie „Wykazie irm posiadających program szkolenia udostępniony przez Urząd Dozoru Technicznego.”
Warto wspomnieć, że do 2010 r. oprócz UDT opracowywaniem programów kursów do obsługi wózków jezdniowych zajmował się również Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Programy Ośrodka zostały przejęte przez Akademię UDT i nadal są aktualne.

Czas trwania kursu jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wózka, na który chcemy zdobyć uprawnienia i wynosi odpowiednio dla poszczególnych wózków (w godzinach lekcyjnych, czyli 45 min):

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !