Blog


Oprócz stosowania produktów chemicznych na stanowisku pracy wiele spornych kwestii budzi ich magazynowanie oraz przechowywanie w opakowaniach zastępczych.

Elżbieta Kowalska

Magazynując chemikalia, gazy techniczne w butlach, znakując miejsca, rurociągi oraz pojemniki i zbiorniki konieczne będzie kierowanie się poniższymi zasadami:
• środki chemiczne muszą być przechowywane w magazynach spełniających warunki określone w kartach charakterystyki, a także w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych (magazyny z niebezpiecznymi chemikaliami w stanie ciekłym muszą być wyposażone w instalację ściekową, prowadzącą do stacji neutralizacji).
• nieskładowania kwasów razem z zasadami. Produkty muszą być odseparowane od siebie co najmniej paletą – między rzędami pojemników należy zostawić przejścia o szerokości min. 1 m.
• w przypadku rozszczelnienia opakowania miejsce wycieku należy zneutralizować zgodnie z zapisem sekcji 6 karty charakterystyki, dotyczącej postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. Otrzymamy z niej precyzyjne informacje w zakresie metod oraz materiałów, zapobiegających rozprzestrzenianiu się skażenia, służących do usuwania skażenia. W przypadku rodzaju sorbentów do zastosowania będą to absorbery neutralne, pochłaniające w całej swojej objętości zanieczyszczenia na bazie ziemi okrzemkowej.
• wejście do magazynu, w którym są składowane różnorodne substancje / mieszaniny niebezpieczne należy oznakować za pomocą znaku ostrzegawczego „ogólny znak ostrzegawczy – ostrzeżenie o niebezpieczeństwie”, umieszczonego na linii wzroku.
• pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji / mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi produktami, rurociągi zawierające substancje / mieszaniny niebezpieczne lub służące do ich transportowania oznakowuje się znakami ostrzegawczymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. poz. 1368).

W przypadku przechowywania butli gazowych należy pamiętać o tym, że:
• nie wolno ich przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących,
• nie wolno ich przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m,
• nie wolno umieszczać ich w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie,
• temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C,
• nie należy przechowywać ich w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu,
• nie wolno przechowywać w jednym pomieszczeniu butli acetylenowych z butlami tlenowymi,
• składowanie butli w miejscach z utrudnionym dostępem oraz na drogach ewakuacyjnych jest zabronione,
• w odległości mniejszej niż 10 m od składowanych butli nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, ani prowadzić prac pożarowo niebezpiecznych.

Wiele osób kierujących pracownikami ma mgliste pojęcie na temat możliwości przeniesienia materiału niebezpiecznego z opakowania oryginalnego do opakowania zastępczego. Nadmienię, że będzie to możliwe w przypadku gdy opakowanie zastępcze zapewni poziom bezpieczeństwa użytkowania na poziomie co najmniej takim jak opakowanie oryginalne i będzie:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !