Blog


Od pewnego czasu nurtowało mnie pytanie: czy wypadek przy pracy zawsze oznacza to samo? Skąd takie pytanie? Jako osoba zarządzająca bezpieczeństwem pracy w dużym zakładzie przemysłowym i audytor bezpieczeństwa pracy w jednej z wiodących jednostek certyfikacyjnych znam dokładnie i precyzyjnie polską definicję wypadku przy pracy.

Jarosław Matwiej

Tak więc rozpocznę od zdefiniowania kontekstu, w którym zrodziły się moje wątpliwości. W pracy audytorskiej często spotykam się z sytuacjami (szczególnie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym), w których to menedżerowie, aby zaspokoić potrzeby zagranicznych właścicieli i polskich organów nadzoru rynku (przede wszystkim PIP) prowadzą podwójny system rejestracji i raportowania wypadków.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta i jednoznaczna. Myślę, że kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest sama definicja wypadku przy pracy. Stosowana w Polsce definicja wypadku przy pracy – pozornie zgodna z definicją proponowaną przez ILO – jest przyczyną różnych podejść do klasyfikacji zdarzeń wypadkowych w Polsce i w krajach UE oraz w USA i Kanadzie.

Za wypadek przy pracy uważa się w Polsce nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pozostała część stosowanej u nas definicji na potrzeby niniejszego artykułu nie ma zastosowania.
ILO precyzuje tę definicję w jednym ze swoich dokumentów dodatkowym aspektem, tj. wypadkiem jest zdarzenie powodujące nieobecność w pracy co najmniej jeden dzień. Dzień zdarzenia nie jest brany pod uwagę. Ten drobny zapis oraz proponowany przez ICMM podział zdarzeń wypadkowych na następujące kategorie: wypadki śmiertelne, wypadki powodujące straty czasu pracy (zwolnienia lekarskie), incydenty bez zwolnień lekarskich, incydenty wymagające pomocy medycznej, incydenty wymagające pierwszej pomocy przedlekarskiej, zdarzenia potencjalnie wypadkowe stanowią źródło „problemu”. W Polsce praktycznie wszystkie kategorie są wypadkami, oczywiście bez zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Już z powyższego widać, że na styku różnych podejść i interpretacji będzie dochodziło do rozbieżności.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !