Blog


W czasach trudnych gospodarczo warto pamiętać, że niedostateczne bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy kosztują. Co więcej, jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.


Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach.
Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:
- zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby
- zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej
- utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych
- stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii
- zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny

Koszty urazów, chorób i zgonów związanych z pracą

Jakie są konsekwencje właściwego i niewłaściwego zarządzania BHP dla gospodarki? Decydenci, naukowcy i pośrednicy muszą je sobie w pełni uświadomić, choć wymaga to dostępu do wysokiej jakości danych. W odpowiedzi na tę potrzebę, EU-OSHA realizuje dwustopniowy projekt „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”, którego celem jest opracowanie modelu kalkulacji ekonomicznej w celu wiarygodnego oszacowania kosztów.
Faza 1: badanie na wielką skalę, służące identyfikacji i ocenie dostępnych danych z poszczególnych państw członkowskich, które mogą być wykorzystane do opracowania modelu kalkulacji kosztów.
Produkt: ogólne sprawozdanie na temat dostępności i jakości danych (2017).
Faza 2a: opracowanie modelu szacunkowej kalkulacji kosztów w oparciu o dostępne, międzynarodowe źródła danych (we współpracy z MOP, Finlandią i Singapurem).
Produkt: sprawozdanie na temat opracowania modelu szacunkowego (2017).
Faza 2b: opracowanie zaawansowanego modelu kalkulacji kosztów gospodarczych na podstawie krajowych źródeł danych.
Produkt: sprawozdanie na temat opracowania zaawansowanego modelu (2018).

Projekt obejmuje również seminarium dla zainteresowanych stron służące omówieniu implikacji modelu dla polityki i praktyk w zakresie BHP w 2018 r., a także rozpowszechnianie informacji i ocenę zaplanowaną na 2019 r. Narzędzie do wizualizacji danych i infografiki również ułatwią dostęp i ocenę danych.

Korzyści dla przedsiębiorstw

Niewłaściwe bezpieczeństwo i higiena pracy narażają przedsiębiorstwa na koszty, natomiast wysoki poziom BHP się opłaca. Przedsiębiorstwa przestrzegające wyższych norm bezpieczeństwa i higieny pracy osiągają lepsze wyniki i mają stabilniejszą pozycję.
Z badań wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro, a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada pozytywnie.

Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Przykładowo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy:
- poprawia wydajność pracowników
- ogranicza poziom absencji
- zmniejsza poziom wypłacanych odszkodowań
- pozwala zapewnić zgodność z wymogami kontrahentów z sektora publicznego i prywatnego.

Zachęty ekonomiczne

W całej Europie wprowadzono programy finansowego premiowania przedsiębiorstw zapewniających zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Programy te obejmują:
- obniżenie składek ubezpieczeniowych
- ulgi podatkowe
- dopłaty i dotacje z budżetu państwa

Przykładem może być niemiecki sektor rzeźnictwa. Przedsiębiorstwa uczestniczące w programie mogły liczyć na obniżenie składki, pod warunkiem że propagowały bezpieczeństwo, na przykład przez zakup bezpiecznych noży lub szkolenia z bezpieczeństwa dla pracowników.

Wśród korzyści programu należy wymienić:
- obniżenie o 1000 liczby zgłaszanych wypadków w niemieckim sektorze rzeźnictwa
- prognozowane zmniejszenie kosztów o 40 milionów euro w ciągu sześciu lat
- oszczędności rzędu 4,81 euro na każde zainwestowane euro

Z perspektywy ubezpieczycieli oferowanie takich programów może przyczynić się do obniżenia liczby, wysokości i kosztów roszczeń.

Na poniższych stronach można znaleźć dodatkowe informacje o zachętach ekonomicznych i możliwościach ich stosowania:
- Jak stwarzać zachęty ekonomiczne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: Praktyczny przewodnik (link)
- Zachęty ekonomiczne do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy: przegląd z perspektywy europejskiej (link)
- OSHwiki: zachęty ekonomiczne (link)

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !