Blog


Aktywne uczestnictwo służby bhp w odbiorach jest bar­dzo istotnym zadaniem w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie i to w ujęciu prewencyjnym. Inspektor bhp ma jeszcze w ostat­nim momencie możliwość wskazania nieprawidłowości, usterek, niedoróbek, mogących mieć wpływ na przyszłe bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych, a pracodawca na wyegzekwowanie od wykonawcy niezbędnych poprawek.

Lesław Zieliński

Jedno z zadań służby BHP: udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz in­nych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpie­czeństwo pracowników.

Wydaje się, że ustawodawca nieco ograniczył zakres podmiotowy zadania, nie wymieniając terenów zakładu (dróg, placów itp.) oraz po­mieszczeń higieniczno sanitarnych, co jednak nie powinno ograniczać zakresu działania służby bhp, bowiem te obiekty w większym czy mniejszym stopniu wpływają na warunki pracy w zakładzie.

Podczas udziału w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych, pomieszczeń czy maszyn inspektor bhp jest pewnym stopniu rzecznikiem pracodawcy – co nie zostanie „wyłapane” jako nieprawidłowość podczas odbioru, pozostanie, w większości przypadków, do poprawienia w trakcie eksploatacji i to często z dużą stratą dla firmy. Ale to nie wszystko. Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z zapisami art. 283 § 2 k.p. pracodawcy, który:
– wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności grozi kara grzywny do 30 000 zł.

Nie można jednak zapominać, że inspektor bhp powinien być również rzecznikiem pracowników, ponieważ od jego zaangażowania w proces oddawania do użytkowania zależeć może bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w nowych, przebudowanych pomieszczeniach czy pracujących na nowych stanowiskach pracy, obsługujących przebudowane instalacje, maszyny, urządzenia.

Zaangażowanie służby bhp w realizację tego zadania jest sprawą, której nie można lekceważyć zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracowników.

Z zadaniem tym wiążą się również inne zadania służby bhp:
– zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowa­nych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
– przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zacho­wania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
oraz uprawnienia:
– występowanie do osób kierujących pracownikami z zalece­niami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy,
– wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

W jakim celu przytoczono powyższe uprawnienia?
Chodzi o to, by jeszcze raz podkreślić wagę omawianego zadania, w takim rozumieniu, że uprawnienia służby bhp jednakowo odnoszą się do już czynnych stanowisk pracy, jak i tych, które mają być prze­kazane do użytkowania. Inaczej mówiąc, aby zaraz po oddaniu do użytkowania nowych obiektów czy urządzeń nie było potrze­by występowania do kierujących pracownikami o usunięcie nie­prawidłowości czy do pracodawcy o wstrzymanie pracy.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !