Blog


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne?

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) są w Europie jednymi z najczęstszych problemów zdrowotnych związanych z pracą i mają poważne konsekwencje dla pracowników, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Dzięki projektowi badawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zauważono, że niektóre grupy pracowników są bardziej narażone na czynniki ryzyka związane z MSD.

Projekt badawczy EU OSHA badał kwestie zdrowotne oraz zakres, w jakim rosnąca różnorodność europejskiej siły roboczej wiąże się z większym narażeniem na złe warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W raporcie opublikowanym po zakończeniu badań analizowana jest częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz związanych z nimi fizycznych, psychospołecznych, indywidualnych i organizacyjnych czynników ryzyka w trzech określonych grupach pracowników: kobiet, migrantów i osób LGBTI. Omówiono w nim powody, dla których pracownicy w tych grupach są częściej narażeni na czynniki ryzyka związane z MSD.
Praca w terenie, obejmująca wywiady z ekspertami, grupy dyskusyjne z pracownikami oraz szczegółową analizę przypadków, wsparła i uzupełniła obecną wiedzę.
Autorzy raportu przedstawiają zalecenia dotyczące polityki zarządzania ryzykiem dla zdrowia i zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w każdej z tych trzech grup.

Końcowy raport jest dostępny tutaj (plik pdf).

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !